مهديزاده کابلی

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Science
Occupation مهندس راه و ساختمان
Location درسدن, زاکسن, Germany
Links Wishlist
Introduction استاد پيشين دانشگاه کابـل، مـديـر پـروژه‌های بـزرگ ساختمانی در ايران و نماينده در دو لـويـه‌جـرگـه افـغـانسـتـان. فـهـرسـت کتـاب‌‌هـا: درآمــدی بـــر تاريخ افغانستان، افغانستان پيـش از تاريخ، افغانسـتان؛ از اســطوره تـا تاريخ، افغانستان در عهد باســتـان، افغانستان در قرون وسطی، تاريخ نويـن افغانسـتان، تاريخ افغانسـتان معـاصـر، افغانســـتان مهـــد آيــين زرتشت، ســيری در تاريـخ اديـان، دروغ بـــزرگ (چـهـره‌ی عريـان اســلام)، مقايسـه تطبـيـقی قـرآن و کتـــاب مقــدس و ... و ... دوســتـان نـازنين؛ در اين وبـلاگ با پاره‌ی از افکار و نوشته‌های من آشــنـا خواهـيـد شـــد. هدف من نه تنها گردآوری دستاوردهای تحقيقی و بازگويی تاريخ جهان باستان، قرون وسطی و دنيای نو بلکه کشف دوباره و نقد آن است. امـيـــدوارم، مطـمـح نـظــر قـرار گـيرد!