අසoක

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation Elec Engineer
Location ලොවෙත් නෑ, Portugal
Introduction බොන්න රුසියෙක්ම්...
Favorite Movies August Rush
Favorite Music Guns n Roses, Nirvana, Metallica Bon Jovi, Led Zeppelin....