ดวงใจ โล่นพันธ์

My blogs

About me

Location อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร, เหนือ, Thailand
Introduction ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผุดงครรภ์ (ระดับต้น)ว.พยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ม.นเรศวร ปัจจุบันศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( ต่อเนื่อง )ว.พยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี