మరువం ఉష

My blogs

About me

Introduction నాలో తెలీని నన్ను ఇప్పుడిప్పుడే చూస్తూ తన వెంట పడి పోతూ ఉన్నాను 'సందేహం ఉదయపు వెలుగులో విడిపోయే నీహారిక కావచ్చు...' అనుకుంటూ