ಯಜ್ಞೇಶ್ (yajnesh)

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Technology
Location San Jose, CA, United States
Introduction ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಸದ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ "Apple" ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ