නාඩියා නාඩිරත්න

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location Sri Lanka
Introduction නාඩියා යනු නාඩි වැටෙන සත්ත්වයෙකි! naadiya@outlook.com