మేధ

My blogs

About me

Introduction పుట్టింది కోనసీమలో, పెరిగింది పల్నాడులో, చదివింది కోస్తాలో, ఉద్యోగం చేస్తోంది ఉద్యాననగరిలో...
Interests పుస్తకాలు చదవడం, పుస్తకాలు చదవడం, , పుస్తకాలు చదవడం......
Favorite Music ఏదైనా మనసుకి హాయిగా అనిపించేది..!