Shiva Prakash

My blogs

About me

Gender Male
Industry Student
Occupation आफ्नो मालिक-मनको दास !
Links Audio Clip, Wishlist
Introduction मलाई तिम्रो परिचय चाहिँदैन, समयले दिन्छ ।
Interests असल हुन केही गर्नु पदैन, खराबमात्र नगरे हुन्छ !
Favorite Movies आफ्नै जीवन !
Favorite Music आफैंले सुन्न नपाएका आफ्नै जीवनका धूनहरू ।
Favorite Books आफ्नै वास्तविकता !

You're in the grocery store with a broken cart. How will you ever be that hungry?

मेराे नाम किन शिव प्रकाश भयो, म किन शिव प्रकाश हुन सकिन ?