ഇസ്മയില്‍ അത്തോളി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location kozhikode, kerala, India
Introduction കുടക്കല്ലുകൾ കഥ പറയുന്ന അത്തോളിയിൽ ,കുനിയിൽ കടവോരത്ത് -വാതിൽ തുറന്നാൽ പുഴ കാണുന്നൊരു വീട്ടിൽ താമസം ......ഇഷ്ടങ്ങളിൽ പെരുത്തിഷ്ടം ഈ കുഞ്ഞെഴുത്ത് ..........