ആദിത്യ്. കെ. എൻ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Arts
Location north paravoor, kerala, India
Introduction എന്‍റെ രചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും(കഴിയുമെങ്കിൽ ഇവിടെത്തന്നെ) അറിയിക്കുക... 9895386088-ഇത് എന്‍റെ നമ്പര്‍ fromtoadi@gmail.com-ഇത് എന്‍റെ മെയിൽ അഡ്രസ്‌