අනුරාධ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Communications or Media
Location ගාල්ල, Sri Lanka
Introduction මගේ නම අනුරාධ නානායක්කාර. වයසනම් 32යිද කොහේද. ඒ ඇරුනහම මාත් ඇට මස් ලේ නහර වලින් හැදිච්ච සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් තමයි.