ಅಕ್ಷಯ ರಾಮ ಕಾವಿನಮೂಲೆ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Agriculture
Occupation Assistant manager - Landscaping
Location ಸುಳ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಈಗ, ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ... ಸದ್ಯಕ್ಕೆ "ಬೆಂದಕಾಳೂರಿ"ನಲ್ಲಿ ವಾಸ.. ಓದು, ಚಾರಣ, ಸುತ್ತುವದು, ಹರಟೆ, ಕವನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು.. ಹತ್ತಾರು ಕನಸುಗಳು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತವನು... ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ "ಔಟ್ ಆಫ್ ಕವರೇಜ್ ಏರಿಯ" ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಭೂಪ....
Interests Reading novels and articles, Writing Poems, Trekking, Photography etc etc...
Favorite Music Classical and light vocal along with some selected film songs
Favorite Books Novels of Dr.S.L.Bhyrappa