ಶ್ವೇತಾ ಹೆಗಡೆ

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Arts
Occupation Student
Location Mysore, Karnataka, India
Introduction ಹೊಸ ದಾರಿ, ಕವಲುಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಬೇಕು ಎಂಬುವವಳು ನಾನು. ಬದುಕು ಜಡವಾಗದಿರಲು ಅದರ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಮನಸು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಅಂತಹ ಕಣ್ಣಾಗಲೆಂಬ ಹಪಾಹಪಿ. ಹಾಗೆಂದೇ ಈ ಬ್ಲಾಗ್. ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲು, ಚಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವು ದಾರಿ ಖರ್ಚಿಗಾದೀತೆಂಬ ಹಂಬಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವಾಗಬಹುದು. ಆ ಘಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಲಿ.
Interests art, thetre, film, literature, nature, music