නිම්නයක තනි වී හීන දකින්නී.

My blogs

About me

Introduction ජීවිත රඟහලේ නොනැවති රඟන හීන දකින්නියක්..