ഇരിങ്ങണ്ണൂര്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location ഇരിങ്ങണ്ണൂര്‍, കേരളം, India
Introduction ഞാന്‍ ഇരിങ്ങണ്ണൂര്‍ ഭരതപിഷാരടി, കാലടി ജഗദ്ഗുരു ശങ്കര സര്‍വകലാശാലയില്‍ വേദാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു.
Interests കാലടി ജഗദ്ഗുരു ശങ്കര സര്‍വകലാശാലയില്‍ വേദാന്തം പഠിപ്പിക്കല്‍
Favorite Movies വടക്കുന്നാഥന്‍
Favorite Music കളഭം തരാം...