പയ്യന്‍സ്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Manufacturing
Location കോയിക്കോട്, കേരളം, Japan
Introduction വയസ് : സുനില്‍ ഇരുപത്തിനാല്. പൊക്കം: സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്നും ഏഴു കോല്‍. പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ആക്ടിവിസം പതം വരുത്തി ആഗോളതലത്തില്‍ അവഗണിക്കപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളെ മുറുകെപിടിച്ചു ധാര്‍മ്മികമായ ഔന്നിത്യം നടിക്കുന്നൊരു ഇന്‍കണ്‍സിഡറേറ്റ് ബുദ്ധിജീവി. [A Good Man is very Hard to Find.]