جمعی از فعالین کارگری

My blogs

About me

Introduction وبلاگی كارگری است، متعلق و متعهد به آرمان رهائی طبقه كارگركه به مقاومت و مبارزات كارگران می پردازد.