വിനേഷ്

My blogs

About me

Gender Male
Introduction കിഴക്കിന്റെ വെനീസില്‍ തുടങ്ങി,മുത്തുകളുടെ നാട്ടിലെത്തി നില്‍ക്കുന്നു...! ഇനിയും തുടരാനേറേയുണ്ട്; പ്രസംഗം മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയും. അതിനിടെ എന്റെ ചിന്തകളും,പായാരവും ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇതിനു വ്യക്തമായ ഘടനയോ,പേരു പോലുമോ ഇതുവരെ കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും കുറിക്കുന്നു,ഭാഷ എന്റേതു കൂടിയാണല്ലോ ? ആരെങ്കിലും വായിച്ചാല്‍ സന്തോഷം