മഴതുള്ളികിലുക്കം

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Accounting
Location India
Links Wishlist
Introduction ഒരു മഴക്കാലത്തിന്‍റെ കുളിരുള്ള നാളുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര....ഓര്‍മ്മയില്‍ ഇന്നും മായാത്ത പ്രണയക്കാലത്തിന്‍റെ മധുരമുള്ള യാത്ര മഴ....ഇവിടെ തീരുന്നില്ലാ... മഴ പെയ്ത്‌ കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിലവുള്ള സന്ധ്യകളില്‍ മനസ്സിന്‌ കുളിരു പകരും സ്നേഹ മഴ.. അനുരാഗ മഴ പ്രണയ മഴ നിലാമഴ അങ്ങിനെ ഒരു പാട്‌ ഒരു പാട്‌ മഴയുടെ കിലുക്കവുമായ്‌ ഒരു മഴതുള്ളികിലുക്കം.