ശിക്ഷ ലോറ ബി. ജോര്‍ജ്ജ്

My blogs

About me

Location മസ്കറ്റ്, അസൈബ, Oman
Introduction ജനുവരിമാസത്തില്‍ ജനിച്ച എനിക്ക്,ആ മാസം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.എനിക്ക് 2 ആങ്ങള്‍മാര്‍ ഉണ്ട്,തൊമ്മനും മാത്തനും.അവര്‍ക്കും ബ്ലോഗുകള്‍ ഉണ്ട്,വഴിയെ അതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാന്‍ ഇവിടെ ഇടാം.