Saowanee

My blogs

Blogs I follow

About me

Location ราชบุรี, ภาคตะวันตก, Thailand
Introduction ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ วิชาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (3ปี) ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่12มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม