ಕೆ. ಎನ್.ನಿಂಗಯ್ಯ

My blogs

About me

Gender Male
Location Bengaluru, Karnataka, India
Introduction ಹಳೆಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ೧. ಪಂಪ ಭಾರತ / ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ: ೨. ಗದುಗಿನ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ೩. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ