นางพยอม ยุวะสุต

My blogs

About me

Gender Female
Occupation รับราชการ
Location เมือง, สมุทรสงคราม
Links Wishlist
Introduction วุฒิการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ประวัติการรับราชการ ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา 1.ครูบรรณารักษ์ดีเด่น ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 2.ครูดีเด่นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 3.ครูแกนนำ สาขาห้องสมุด ของกระทรวงศึกษาธิการ 4.อาจารย์พิเศษ สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ ของสถาบันราชภัฎสวนดุสิตและสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 5.ได้รับรางวัลการประกวดการอ่านเขียนคำวิจารณ์หนังสือ เพื่อเข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์นานาชาติ ครั้งที่ 65 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 6.เป็นผู้ประสานงานรับผิดชอบดูแลโครงการและที่ปรึกษาโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานยุววิจัยท่องเที่ยว : การบูรณาการการศึกษา เศรษฐกิจ ภูมิคุ้มกันความเป็นชุมชน โดยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทยโดยการสนับสนุนของสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี
Interests งานวิจัย, การท่องเที่ยว, กิจกรรมส่งการอ่าน, ห้องสมุด
Favorite Music ดนตรีสากล
Favorite Books เรื่องสั้น, วรรณกรรมวัยรุ่น