அருள்

My blogs

About me

Gender Male
Location சென்னை, தமிழ்நாடு, India
Introduction சூழலியல், நீடித்திருக்கும் மேம்பாடு, சமூகநீதியின் மீது ஈடுபாடு உண்டு.