වන්නි

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Education
Location බදුල්ල, ඌව, Sri Lanka
Introduction මමද තවම සොයමි...
Favorite Movies ඉංග්‍රීසි ආදර කතා, ආසියානු ආදර වෘත්තාන්ත, හොරර් සහ ෆික්ෂන් නැතුව වෙන ඕන මගුලක්.
Favorite Music අවස්ථානූකූල හැඟීම් හැලහැප්පීම් මත වෙනස් වේ. ක්ලැසික්, හිපොප්, රැප්, පොප් ඕනෑම එකක් දිරවයි...