Tiếng Nhật Kỹ thuật | 科学技術日本語

My blogs

About me

Industry Education
Location Japan
Introduction Chia sẻ kiến thức tiếng Nhật các ngành Khoa học Kỹ thuật và Đời sống.