ತೇಜಸ್ ಜೈನ್ Tejas jain

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Location Davanagere ದಾವಣಗೆರೆ, Karnataka ಕರ್ನಾಟಕ, India