താരകൻ

My blogs

About me

Gender MALE
Location India
Introduction സാധു
Interests വായന..വായിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതൊക്കെ...
Favorite Movies ഒരു പാടുണ്ട്..ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ വീണ്ടും കാണാൻ കൊതി തോന്നുന്നതായി...
Favorite Music മെലഡിസ്പർശമുള്ള എന്തും..
Favorite Books എണ്ണം പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങൾ..എണ്ണപെടാനിരിക്കുന്നവരുടെയും..