കുഞ്ഞാപ്പു

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Maritime
Occupation Documentation Officer
Location DUBAI, United Arab Emirates
Introduction By named, I am Safeer Ali. Mankarathodi, working in DXB for one of the largest Steel Manufactures in the world called ESSAR as Sr. Officer-Sales&LC Docs, also done my MBA in Int'l Business from UOWD (DXB) with 87.5 % Basically I am from my great and ever thanked MYLAPPURAM well known as the heart of Malappuram & situated a mail away from MALAPPURAM city where the place made me as who I am. I born&brought up with my M Class family along with my beloved father and sweet mother with a special care from my 8 bro’s and 5 sis’s. as their pet and younger to every one. I had finished my Lower, Upper and Higher schoolings respectively from AMLP S, Myalppuram, AUP S. MPM, and PMSAMAH S. MPM. Then after I finished my B.Com from Co-op. College MPM. After went to B'lore for CMA, but at the early stage of CMA, by some issues I was compelled by my family to back from B'lore and go to DXB where almost all my br’s and sis’s are living. So friends let's start sharing the ideas/thoughts thru 'blogs' and hope this will be a better platfrom / stage for the same. Thanks for being this much time with my words. Kunhappu (Safeer Ali. M) +971505538762
Interests ആവുന്നിടത്തോളം പാട്ടു കേള്‍ക്കല്‍, ഏവിടെ പ്പോയാലും മലപ്പുറത്തു കാരനായി നടക്കല്‍, ചിരിക്കാ‍നും ചിരിപ്പിക്കാനും കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങള്‍ പരമാവതി ഉപയോ‍ഗിക്കല്‍.
Favorite Movies കുഞ്ഞാപ്പുവും കുഞ്ഞുവും പിന്നെ പരിവാരങ്ങളും. (PRODUCER.SAFEER & CO) . മൈലപ്പുറത്തേ വിശേഷങ്ങള്‍. (PRDUCER. KUNHAAPU). . കുഞ്ഞാപ്പു ഹാപ്പിയാണ്. (PRDUCER. SONATA KUNHAAPU)
Favorite Music പുറപ്പെട്ടബു ദാബിയില്‍ നിന്നും.. . കത്തിച്ചാന് കാസറട്ട് സിക്ഷിച്ചന് മൈസറട്ട്... . ഐച്ച കദീസാ പാത്തുമ്മാ ....നബീസുമ്മാ... .
Favorite Books കോയിക്കൊട്ടേ നെജ്ജലുവ. . വളക്കുജ്ജില്‍ മൈമദാജിയുടേ ക്രിതികള്‍. . മൈലപ്പുറവും ചുക്കുറു ആ‍ലിയും പിന്നെ കൊലായിയും.

Paper or briefs?

pen