ഷാജി നായരമ്പലം

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Occupation ഗവ ജീവനം
Location kochi, Kerala, India
Introduction ആദ്യം കാവ്യമുറയ്ക്കണം, കവിതയില്‍ - ക്കൈവച്ചിടും മുമ്പതിന്‍ ഭാവം തീവ്രമരച്ചു ചേര്‍ത്തു കഴിയും മട്ടില്‍ സ്ഫുടം ചെയ്യണം ഹൃദ്യം വാക്കുകള്‍ വന്നിടട്ടെ, തനതാം വാക്കിന്റെ ചെപ്പും തുറ- ന്നേവം ചാരുത ചാര്‍ത്തിനിന്നു മൃദു സം- ഗീതം പൊഴിച്ചീടുവാന്‍
Interests കവിതകള്‍, അക്ഷരശ്ലോകം ....