Tomasz Pokornowski SP7UTO

My blogs

About me

Introduction Już nie taki młody jak mu się zdaje, ale czuje się niczym rówieśnik licealistów. To za sprawą nowoczesnych technologii, które teraz stały się dorosłe. W ostatniej dziesięciolatce ubiegłego wieku, przed ponad dwudziestoma laty, zaczął obserwować i stara się śledzić na bieżąco zagadnienia z dziedziny teleinformatyki. Jako zawodowiec i radioamator związany jest z technologiami zapewniającymi elektroniczną wymianę danych i myśli. Technika w służbie humanistów, współistnienie z przyrodą, obserwacja i szacunek dla natury. Interesuje się ważnymi zagadnieniami, które przeplatając się, stanowią podstawę naszej materialnej i duchowej egzystencji. Pomieszanie romantyka z wielbicielem ekstremalnie nowoczesnej techniki.
Interests ​No longer as young as he thinks, but he feels like a high school student. This is due to modern technologies that have now grown up. In the last decade of the last century, more than twenty years ago, he began to observe and tries keeping abreast of issues in the field of ICT. As a professional and radio amateur, he is involved in technologies that provide electronic data and thought exchange. Technique at the service of humanists, coexistence with nature, observation and respect for nature. He is interested in important issues that, being intertwined, form the basis of our material and spiritual existence.Combination of a romantic with an enthusiast of extremely modern technology.