බට්ටි

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location සුන්දර දකුණු ලක, Sri Lanka
Introduction හුගක් නැතුවට තියෙන ටික ඇති කියලා හිත හදාගෙන සතුටින් ඉන්න මහන්සි ගන්න කෙනෙක්
Interests තනියම ඉන්න වෙලාවට සිංදුවක් කියකිය ඉන්න ආසම ආසයි.
Favorite Movies siruthi I hate love story Pirates of the carabian
Favorite Music හිත නිවෙන ඕන සංගීතයකට ආසයි
Favorite Books හැම තාත්තෙකුගෙ සිතුවිල්ලක් / අම්මා / ධනාත්මක චින්තනය පොත් / මනස සගරාව