සයුරි

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location United States
Introduction කවියට, සංගීතයට සහ ඉතිහාසයට ආදරය කරන, බොහෝ දේ විඳිය හැකි සරල සිතකි.....