തോക്കായിച്ചന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location യൊക്കോഹാമ, കനാഗാവാ, Japan
Introduction ഒരു നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു...പിന്നീട് ഒരു സംഭവമായി മാറി.. ഇപ്പൊള്‍ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി പടറ്ന്നു പന്തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.. ഇത്രയൊക്കെയേ വിനീതമാ‍യി എന്നേക്കുറിച്ചു പറയാന്‍ കഴിയൂ. ............................ ബ്ലോഗിന്റെ പേരിന്റെ അറ്ത്ഥം ജാപ്പനീസില്‍ വളരേ പൊളൈറ്റായി "Just a moment please" എന്നു പറയുന്നതാണു. എന്നേപ്പോലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി വളരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന www.tokaichan.in ഇലും നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...