ഉമേഷ്::Umesh

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation Software Engineer
Location Portland, Oregon, United States
Introduction Born in 1965 at Elanthur, Kerala, India. An engineer by education, computer programmer by profession, Malayalee by nature. Live with my wife Sindhu (b. 1970) and two sons Vishakh (b. 2001) and Vighnesh (b. 2006).
Interests മലയാളം, Chess, Aksharaslokam, Mathematics, Algorithms, Puzzles, Poetry, Computer Programming, Travelling, Writing.
Favorite Movies A beautiful mind, Goodwill hunting, Cast away, The Good the Bad and the Ugly, സാഗരസംഗമം, ഭരതം, ഒരു വടക്കന്‍ വീരഗാഥ, നാടോടിക്കാറ്റു്‌, മണിച്ചിത്രത്താഴു്‌, Ben Hur, Gone with the Wind
Favorite Music Indian classical (Carnatic), Country music, Film songs, കഥകളിസംഗീതം, നാടോടിപ്പാട്ടുകള്‍
Favorite Books കാളിദാസകൃതികള്‍, യയാതി, രണ്ടാമൂഴം, ഭാരതപര്യടനം, പയ്യന്‍ കഥകള്‍, അവില്‍പ്പൊതി, One hundred years of solitude, Chekov's stories, Rubaiyat, Proofs from the Book, The man who knew infinity, Gone with the Wind, One, Illusions, The fountainhead

What did you dream when you ate a spider while sleeping?

World Wide Web!