ລູກຊາວດອນ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location ວຽງຈັນ, ລາວ
Introduction - ບົດຄວາມ ແລະຮູບກ່ຽວ ກັບທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ - ສາສນາ ພິທີກັມ - ວິເຄາະວິໄຈ - ລວມເຣື່ອງເດັ່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາວ ແລະຄິດແຫວກ ແຜກແນວ ແຕ່ອິງ ຫຼັກຖານ.
Interests ອ່ານໜັງສື
Favorite Movies ຊ້າງເພື່ອນແກ້ວ
Favorite Music ລຳວົງ
Favorite Books ເຫຼັກທີ່ຊຸບແລ້ວຄືແນວນີ້ແຫຼະ