ശിവകുമാര്‍ അമ്പലപ്പുഴ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Arts
Occupation Poet
Location തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, India
Introduction കവിതാസമാഹാരം- ‘പനിക്കൂര്‍ക്ക’, ‘പഴനീരാണ്ടി’, 'പാവലേ എൻ പാവലേ'
Interests Poetry
Favorite Movies Poetry, Birdwatching, Cooking