6C!

My blogs

About me

Location Bench near canteen staircase, Hwa Chong!, Singapore
Introduction lingfeng | zhengjie | jiexuan | daniel | esther | fangmin | inez | jasmine | chyanwen | kimberley | delwin | churnhoe | nicholas | benedict | hongkee | meiqi | samantha | qinhong | samuel | xiaolu | leif | jiemin | yidi | xunda | yuanzhao | zhouyi