රෝමාරස්

My blogs

About me

Location Sri Lanka
Introduction සල්ලිත් නැති.....සනීපත් නැති.....රස්තියාදුකාරයෙකුගේ සටහන්...........