Ban Điều Hành

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Occupation Cựu Kỵ Binh
Location Westminster, California, United States
Introduction www.thietgiap.org. Hội Ái Hữu Thiết Giáp Binh Nam California được hình thành với mục đích kết hợp Kỵ Binh đã từng phục vụ và chiến đấu trong Binh Chủng Thiết Giáp Binh QLVNCH và thân quyến hiện đang sinh sống trong vùng Nam California, Hoa Kỳ và khắp nơi... Với Tôn Chỉ phát huy tinh thần thương yêu, tương thân, tương trợ, và tương kính trong gia đình Thiết Giáp vùng Nam California, Hội Ái Hữu hoạt động hợp pháp tại Hoa Kỳ với tư cách bất vụ lợi, và hướng mọi nỗ lực vào việc liên lạc, trợ giúp các kỵ binh và gia đình, tùy khả năng tài chánh trong các trường hợp: - Bước đầu đến Hoa Kỳ (Nam California). - Các tình huống khẩn cấp. - Đau yếu hoặc tang tế. The RVN Armor Cavalry Fraternity Association is founded with the goal to gather cavalrymen who had been serving and fighting under or alongside the RVN Armed Forces Armor Branch as well as their families living in Southern California, within the United States, and elsewhere in the world... As a non-profit organization, our association always embraces -- as guiding principles -- the promotion of fraternity, mutual assistance, and mutual respect within the cavalry family in Southern California.