ആറങ്ങോട്ടുകര മുഹമ്മദ്‌

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location എഴുമങ്ങാട് - ആറങ്ങോട്ടുകര , India
Links Wishlist
Introduction തനി നാടന്‍
Interests എഴുത്ത്, വായന, കൃഷി
Favorite Movies അങ്ങിനെയൊന്നുമില്ല
Favorite Music എല്ലാം
Favorite Books കഥ, കവിത, ശാസ്ത്രം