ആരോമല്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation Software Engineer
Location വണ്ടി ചോഴിയക്കോട് മുതല്‍ തിരോന്തരം വരെ..., കേരളം, India
Introduction ഇന്ത്യ