s5111113072

My blogs

About me

Gender Female
Occupation ครูฝึกสอน
Introduction ชื่อนางสาวซารีเปาะ สาเหะสะแลแม มีพี่น้องจำนวน 6 คน ชาย 5 หญิง 1 คน อยู่จ.นราธิวาส เคยเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนิคมพัฒนา ๒ เคยเรียนชั้นมัธยมศึก โรงเรียนดารุสสาลาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ปัจจุบันกำลังศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชั้นปีที่ 4 ห้อง 03 สาขาวิชาเอก ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
Interests ไม่มีคำว่าแพ้หากว่าเราได้เริ่ม ไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหา ไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพา ไม่มีคำว่าดีกว่าหากว่าเราไม่ตั้งใจ