കുടുംബംകലക്കി

My blogs

About me

Industry Accounting
Location അനന്തപുരി, മലയാളരാജ്യം, India
Introduction വര്‍ത്തമാനത്തില്‍ ‘മാതൃകാ ഭര്‍ത്താ‍വ്’ എന്നും ഭൂതത്തില്‍ ‘പെണ്‍കോന്തന്‍’ എന്നും നിര്‍വചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, 5 വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യം ‘വിജയകരമായി’ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഒരു................ അവള്‍ വിളിക്കുന്നു. പിന്നെക്കാ‍ണാം.