අමරින්ගේ ආ ගිය කතා...

My blogs

About me

Gender Male
Industry Science
Location Jeju , Jeju Island, South Korea
Introduction අවුරුදු කීපයකට දකුණු කොරියාවේ ජීවත්වෙමි. ඒ අතර අහන්න දකින්න විඳින්න ලැබෙන දේ කට්ටියත් එක්ක බෙදාගන්න කැමැත්තෙන් සිටිමි.
Interests Literature, Moves, Traveling, Ocean, Microbes, Swiming