ഉഗാണ്ട രണ്ടാമന്‍

My blogs

About me

Gender Male
Industry Advertising
Location പുനലുര്‍, കൊല്ലം ഇപ്പൊള്‍ ദുഫായില്‍, United Arab Emirates
Introduction എദി അമീന്‍, മുസ്സെവെന്നി പിന്നെ ജ്ജോര്‍ജ്ജ് കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ എന്നിവരുടെ കുട്ടത്തില്‍ നില്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിഞ്ചു ക്രുരന്‍...