ಕರವೇ ನಲ್ನುಡಿ

My blogs

About me

Introduction ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹೊರತರುತ್ತಿರುವ ‘ಕರವೇ ನಲ್ನುಡಿ’ ಎಂಬ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಗ್. ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಬರೆಹಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.