சந்திரசதிஸ் கொண்டையார்

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Location ARUMALAI KOTTAI,THANJAVUR, TAMIL NADU, India
Links Audio Clip
Introduction சந்திரசதிஸ் கொண்டையார். அருமலைக்கோட்டை... விடாமுயற்சியே வெற்றிக்கு வழி... வரலாறு மாறாது... வாழ்ந்த இனம் அடங்காது... பாசம் கொண்டு பார்த்திட்டால் பூ வாசம் வீசும்... பகை என்று வந்திட்டால் வீச்சருவாள் பேசும் ...