မတ္သာင္

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction သၝိတၝဲဂွ္ျပံင္လွာဲ ဘ၀အဲဂွ္ အၾကာဥပဲါ ပၝံက္ေပၝဲဂမႜိဳင္စႝာဲ တိုန္မြဲစုတ္ေစွ္မြဲစုတ္ ေ၀၀ုတ္ျပယာဲ နာဲ...ေကမ္ဇ်ာပ္ဟြံေလာဲ တၝဲယးဗြဲမဂႜဳိင္...