ചൊല്‍കവിതകള്‍

My blogs

About me

Introduction മലയാള കവിതയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ മുഖം ചൊല്കകവിത .. എഴുതി കാണുന്ന വരികളെ ചൊല്ലി കേള്‍പ്പിക്കാന്‍ ഒരു എളിയ ശ്രമം